China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Development of Vegetable Mechanization in China from 2022 to 2023] 2023 Vol.1(10):5-10
CHEN Yongsheng [Abstract] ( 451 ) [HTML 0 KB][PDF 1370 KB] (964)
2 [Development Status of China’s Facility Vegetable Industry and Outlook] 2023 Vol.1(9):1-6
LI Tianlai [Abstract] ( 344 ) [HTML 0 KB][PDF 1559 KB] (1235)
3 [Vegetable Market Analysis in 2023 and Outlook for 2024] 2024 Vol.1(1):1-5
ZHANG Jing,ZHOU Xiangyang,LIU Jifang,WU Jianzhai* [Abstract] ( 228 ) [HTML 0 KB][PDF 1576 KB] (763)
4 [Effects of Spraying Paclobutrazol on Eggplant Plant Architecture and Fruit Characters] 2023 Vol.1(9):98-104
ZHAO Yujing,WANG Yuge,SHU Jinshuai,DONG Jing,WANG Rufang,HUANG Feng,ZHANG Ying,LIU Fuzhong [Abstract] ( 196 ) [HTML 0 KB][PDF 1666 KB] (592)
5 [Quality Identification and Multivariate Statistical Analysis of Different Palatable Tomato Varieties] 2023 Vol.1(11):87-97
CAI Run,SUN Zhengliang,HU Jing’ang,GONG Haijun*,ZHANG Yan* [Abstract] ( 179 ) [HTML 0 KB][PDF 1940 KB] (830)
6 [Comprehensive Evaluation on Fruit Quality and Disease Resistance of Pepper Germplasm Resources] 2023 Vol.0(8):46-58
LI Zixiong,PAN Bingqing,SONG Yingying,MA Shijie,ZHANG Di,CHEN Jie,SHEN Huolin,SUN Liang [Abstract] ( 177 ) [HTML 0 KB][PDF 4180 KB] (386)
7 [Current Research Progress of Climatic Impacts on Potato Late Blight Pathogen Phytophthora infestans] 2023 Vol.1(9):21-30
WANG Yanping,LI Xijing,ZHANG Na,LUO Liang,CHEN Jia,XIE Wanying,YU Jiali, [Abstract] ( 172 ) [HTML 0 KB][PDF 2349 KB] (465)
8 [Current Situation,Problems and Suggestions for China’s Protected Vegetable Structures] 2023 Vol.1(11):1-8
LI Jianming [Abstract] ( 167 ) [HTML 0 KB][PDF 1397 KB] (940)
9 [Comprehensive Evaluation on Adaptability of 50 Tomato Varieties in Qinghai Plateau Region ] 2023 Vol.1(9):48-57
WEN Junqin,YAN Chaofan,SHAO Dengkui,TIAN Jie,LI Jiang,REN Yanjing, [Abstract] ( 166 ) [HTML 0 KB][PDF 3097 KB] (492)
10 [Effect of Exogenous EBR and ALA on Chilli Seedling Growth under High-Temperature Stress] 2023 Vol.0(8):89-96
ZHANG Wenxia,CHEN Han,HU Jiawei,HUANG Ke,WANG Junwei [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 2139 KB] (515)
11 [A New Potato Variety —‘Longshu No.22’] 2023 Vol.0(8):117-120
LI Jianwu,ZHANG Rong,LI Gaofeng,LI Zhang,WANG Shulin,WEN Guohong [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 1348 KB] (525)
12 [Genetic Analysis of Peduncle Length in Tomato ] 2023 Vol.1(9):38-47
LI Yanqi,CAO Xiaoyu,LI Boyu,WANG Yixi,ZHANG Dekai,ZHAN Xiangqiang,HU Tixu [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 3322 KB] (417)
13 [Research Progress in Genetic Breeding of Cucumber Quality Traits] 2023 Vol.0(8):23-37
YANG Hua,YANG Zonghui,LIU Yihan,MENG Zhaojuan,LI Libin,REN Huazhong,LIU Xingwang,CAO Qiwei [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 1412 KB] (1236)
14 [QTL Mapping Analysis of Cucumber Architecture] 2023 Vol.0(8):38-45
GUO Jiangyi,XIN Tongxu,ZHANG Mengzhuo,WANG Shuai,WANG Shenhao,YANG Xueyong [Abstract] ( 151 ) [HTML 0 KB][PDF 2071 KB] (686)
15 [Morphological Characteristics of Welsh Onion(Allium fistulosum L.)Male Sterile Anther Abortion and Studies on Cytology] 2023 Vol.1(9):58-68
YUE Lixin,WANG Qinghua,LIU Zezhou,KONG Suping,GAO Limin [Abstract] ( 151 ) [HTML 0 KB][PDF 12942 KB] (299)
16 [Field Efficacy Evaluation of Different Insecticides on Bemisia tabaci in Three Greenhouse Vegetables ] 2023 Vol.1(9):105-109
WANG Wenlu,LIANG Peng,NING Jie,WU Mingyue,WANG Shaoli,XIE Wen [Abstract] ( 149 ) [HTML 0 KB][PDF 1672 KB] (532)
17 [Screening Identification and Bio-control Effect of Antagonistic Fungus against Pepper Root Rot] 2023 Vol.1(9):69-76
LI Shujiang,ZHANG Yunxia,LIU Yu,ZHOU Chuangchuang,ZHANG Zhiqin,FENG Dao,YANG Youlian,WU Di,ZHANG Xiaoyong [Abstract] ( 149 ) [HTML 0 KB][PDF 2393 KB] (998)
18 [A High Insulation Solar Greenhouse‘Double Film-Double Blanket-Double Chamber’—Suitable for Usage In Extremely Cold Region] 2023 Vol.1(12):1-13
ZHOU Changji,SUN Zhaowen,XU Zhe [Abstract] ( 149 ) [HTML 0 KB][PDF 10451 KB] (845)
19 [A New Cherry Tomato F1 Hybrid —‘Xidayinghong No.2’ ] 2023 Vol.1(9):113-115
CHEN Bin,WU Hongyu,ZHOU Zhihuan,SHI Yanwei,WANG Xianyu,JING Zihuan,YANG Qibao [Abstract] ( 147 ) [HTML 0 KB][PDF 1461 KB] (328)
20 [Development of KASP Markers for Pepper High Polymorphism] 2023 Vol.1(11):34-46
ZHANG Tao1,2,CHANG Lichun2,GUO Chungui,ZHANG Liguo,WU Jian,LIANG Jianli,GAO Jie,WANG Xiaowu2* [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 2111 KB] (386)
21 [Current Status of Sweet Corn Industry in China and Countermeasures for its Development] 2023 Vol.0(8):14-22
XUE Wanxin,ZHAO Qiuju,QIAN Haizhong [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 2306 KB] (942)
22 [Problems Existing in Developing Agricultural Insurance for Gansu Highland Summer Vegetable and Several Suggestions] 2023 Vol.1(9):7-13
SUN Yuanqian,XIE Jianming [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 1657 KB] (494)
23 [Development Current Situation,Tendency,and Countermeasure for China’sPepper Industry] 2023 Vol.1(11):9-15
QIAO Lijuan,ZHAO Banghong,ZONG Yixiang,KOU Chunyu,DONG Yuhan [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 2092 KB] (885)
24 [Evaluation on Economic Effect of Film Covering Cultivation Technology Special for Ginger] 2023 Vol.1(9):14-20
LYU Xiaolan,WU Man,ZHAO Banghong,WANG Zhe [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 1622 KB] (463)
25 [Molecular Identification of Tomato Sotted Wilt Virus and Detection of Loop-Mediated Isothermal Amplification Technology in Pepper#br#] 2023 Vol.0(8):69-78
WEI Jianming, HUANG Xin,GENG Kun,LI Wenbiao, FENG Wenzhuo, LI Yunzhou [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 3838 KB] (849)
26 [Evaluation of Pigments and Related Qualities between Purple and Green Mustard Germplasm ] 2023 Vol.1(9):86-97
FENG Huimin,ZHU Yunna,XIE Jing,ZHOU Runchang,LI Haibo [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 4921 KB] (250)
27 [Compatibility Comparison of Different Pumpkin Rootstocks for Watermelon Grafting#br#] 2023 Vol.0(8):59-68
LIU Jiyang,XIE Lulu,LIU Yang,LI Fu,TIAN Jianfan,ZHANG Siyuan,GAO Jianchang [Abstract] ( 139 ) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (633)
28 [Genetic Analysis of Plant Height Trait in Pepper with Major Gene Plus Polygene Mixed Model] 2023 Vol.1(11):80-86
PANG Xin,GUO Qinwei,ZHANG Ting,LIU Huiqin,LIU Jia,YU Jiahong,SONG Qiuping,WAN Hongjian* [Abstract] ( 139 ) [HTML 0 KB][PDF 1622 KB] (545)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn