China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
119
2023 Vol. 1 (3): 119-122 [Abstract] ( 8 ) [HTML 0 KB][PDF 3283 KB] (12)
116
2023 Vol. 1 (3): 116-118 [Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 1292 KB] (10)
47 YUAN Xiaoge,LI Fu,ZHANG Xueyu,ZENG Zheng,HE Qiaoyun,ZHOU Zhiman,WANG Yanzhou,YANG Xiai,LIU Touming
Genome-wide Identification and Preliminary Exploration on Function of NCED Genes in Garlic(Allium sativum L.)
2023 Vol. 1 (3): 47-56 [Abstract] ( 9 ) [HTML 0 KB][PDF 3488 KB] (9)
37 REN Wei,REN Jie,WANG Jianjiang,YANG Xiangkun,ZHANG Zhanqin,XIE Jianhui,LI Yan,YANG Wencai
Genetic Variation in Main Inbred Lines of Processing Tomato
2023 Vol. 1 (3): 37-46 [Abstract] ( 12 ) [HTML 0 KB][PDF 1752 KB] (16)
15 LIU Caiyu,ZHU Peilei,ZHOU Huaiwen,ZHAO Guiyun
Application Status and Development Countermeasures for Green Production Technology of Facility Vegetables in Anhui Province
2023 Vol. 1 (3): 15-21 [Abstract] ( 11 ) [HTML 0 KB][PDF 1702 KB] (18)
8 WANG Ailing,LI Lingyun,CHUAN Limin,QIN Xiaojing
Present Status,Problems and Countermeasures of Facility Vegetable Industry in Beijing
2023 Vol. 1 (3): 8-14 [Abstract] ( 22 ) [HTML 0 KB][PDF 1751 KB] (25)
1 ZHOU Yue,LIU Yitong,BAI Li,ZHAO Banghong
Analysis of Chinese Export Trade Structure for Pepper and International Competitive Power
2023 Vol. 1 (3): 1-7 [Abstract] ( 7 ) [HTML 0 KB][PDF 1699 KB] (25)
115
2023 Vol. 1 (2): 115-120 [Abstract] ( 69 ) [HTML 0 KB][PDF 3900 KB] (107)
25 LI Wei,BU Huilin,HE Xueqin,CHEN Hui,PAN Kai*
Comprehensive Evaluation of Agronomic and Quality Traits of 69 Accessions ofPotato Onion Germplasm Resources
2023 Vol. 1 (2): 25-33 [Abstract] ( 35 ) [HTML 0 KB][PDF 2195 KB] (128)
16 CHENG Guoting1,2,WANG Yanfeng1,2*,JIANG Wenting1,2,LIN Jinshui,FENG Xiaodong,CHANG Haifei,QIAO Hongxi3LIANG Yan
Research Progress on Comprehensive Preventive and Control Measures for Soil Obstacle in Facility Tomato
2023 Vol. 1 (2): 16-24 [Abstract] ( 51 ) [HTML 0 KB][PDF 1797 KB] (201)
11 LI Guangji
Problems and Thoughts Existing on Vegetable Supply in Shanghai under COVID-19 Epidemic
2023 Vol. 1 (2): 11-15 [Abstract] ( 36 ) [HTML 0 KB][PDF 1703 KB] (96)
7 ZHOU Xiangyang1,SHEN Chen1,ZHANG Jing1,CHENG Guodong1,XING Liwei1,LIU Hongyi2,WU Jianzhai1*
Review of Potato Market Situation in 2022 and Outlook for 2023
2023 Vol. 1 (2): 7-10 [Abstract] ( 57 ) [HTML 0 KB][PDF 1661 KB] (186)
1 ZHAO Jiexin,HUANG Yue,HE Meiying*,YANG Xian
Analysis of Current Situation and Competitiveness of Chinese Vegetable Exporting to the United States
2023 Vol. 1 (2): 1-6 [Abstract] ( 97 ) [HTML 0 KB][PDF 1801 KB] (487)
34 LIU Hongyun,LIN Weizhu,WANG Jian,SUN Jin,SHU Sheng,GUO Shirong,WANG Yu*
Effects of Foliar Spraying with Different Concentrations of Putrescine Mixture on High Temperature Resistance of Cucumber Seedlings
2023 Vol. 1 (1): 34-41 [Abstract] ( 40 ) [HTML 0 KB][PDF 2257 KB] (62)
20 PAN Shifeng1,2,XU Zhigang2,XU Yaliang1,LI Qingming1*,ZHENG Yinjian1*
Research Progress Made in Light Quality on Biosynthesis and Regulation of Carotenoids in Vegetable Crops
2023 Vol. 1 (1): 20-33 [Abstract] ( 31 ) [HTML 0 KB][PDF 2871 KB] (67)
16 LI Youqiang,JIANG Zhendong
Development Status Quo of External Vegetable Seed Production Industry by Gansu Province and Counter-measures
2023 Vol. 1 (1): 16-19 [Abstract] ( 30 ) [HTML 0 KB][PDF 1383 KB] (116)
7 SU Guozhao1,2,3,WANG Jing1,3,YIN Jiwei1,3,PANG Xuebing2,CHEN Yuhua4,DENG Chao2*,XU Zhenjiang1,3*
Analysis on New Variety Breeding of Bitter Gourd and Its Protection Status Quo in China
2023 Vol. 1 (1): 7-15 [Abstract] ( 30 ) [HTML 0 KB][PDF 1859 KB] (127)
1 ZHANG Jing,LIU Jifang,ZHOU Xiangyang*,WU Jianzhai,SHEN Chen
Vegetable Market Analysis in 2022 and Outlook for 2023
2023 Vol. 1 (1): 1-6 [Abstract] ( 58 ) [HTML 0 KB][PDF 1833 KB] (228)
104
2022 Vol. 1 (12): 104-108 [Abstract] ( 57 ) [HTML 0 KB][PDF 5009 KB] (75)
16
2022 Vol. 1 (12): 16-19 [Abstract] ( 48 ) [HTML 0 KB][PDF 1414 KB] (174)
Page 1 of 27 533 records
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn