China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
11,Published 01 November 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (11): 1-5 [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 975KB] ( 619 )
6
Hot!
2021 Vol. 1 (11): 6-11 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 955KB] ( 945 )
12
2021 Vol. 1 (11): 12-16 [Abstract] ( 127 ) [HTML 1KB] [ PDF 898KB] ( 1027 )
17 Selection and Application of Soil Amendments for Remediating Cadmiumcontaminated Greenhouse Soils
GAO Baolin,ZHANG Ran,GAO Xing,PENG Yutao,CHEN Qing Hot!
2021 Vol. 1 (11): 17-26 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [ PDF 1021KB] ( 333 )
27 Development Status of Straw Return Technology in China
JIANG Yueshan,LI Yansu,WANG Juanjuan,HE Chaoxing,YU Xianchang,WANG Jun
2021 Vol. 1 (11): 27-32 [Abstract] ( 153 ) [HTML 1KB] [ PDF 873KB] ( 531 )
33 Screening of Efficient Insecticide against Invasive Tuta absoluta(Meyrick)and Detection of Its Resistance Gene Mutation
WANG Shaoli,SHI Caihua,XU Dandan,ZHANG Youjun Hot!
2021 Vol. 1 (11): 33-36 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [ PDF 916KB] ( 628 )
37 Effects and The Underlying Mechanism of Sub-high Temperature on Plant Resistance to Pseudomonas syringae in Tomato
WANG Anran,SHI Junying,HU Zhangjian,WANG Jiao,YU Jingquan,SHI Kai
2021 Vol. 1 (11): 37-44 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 1312KB] ( 433 )
45 Effects of Fulvic Acid on Tomato Yield and Hizosphere Soil Microecology under Different Soil pH and Phosphorus Levels
ZHANG Lili,LI Jirui,BI Huangai,SHI Qinghua,GONG Biao
2021 Vol. 1 (11): 45-52 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 1280KB] ( 384 )
53 Effects of Leach Liquor from Different Parts of Jerusalem Artichoke Plant on Tomato Growth and Root-knot Nematode
REN Jing,YANG Liu,CHENG Li,LI Wenhui,PAN Kai
2021 Vol. 1 (11): 53-60 [Abstract] ( 142 ) [HTML 1KB] [ PDF 1265KB] ( 292 )
61 Effects of Foliar Spraying Chlormequat Chloride on Yield,Quality and Nitrogen Utilization Efficiency of Artemisia selengensis Turcz.
ZHENG Dan,WANG Xiaoyan,PENG Xitian,ZHOU Youxiang,ZHANG Junxian,XIA Hong,XIA Zhenzhen
2021 Vol. 1 (11): 61-68 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 1891KB] ( 319 )
69 Effects of Different Gibberellin Treatments on Yield and Quality of Heracleum moellendorffii Hance in Winter Greenhouse
MAO Junying,ZHANG Xue,NING Fangshixin,ZHAO Hengtian,MAO Tongyan,CHENG Yao,JIANG Xinmei
2021 Vol. 1 (11): 69-74 [Abstract] ( 168 ) [HTML 1KB] [ PDF 1454KB] ( 370 )
75 Biological Caracteristics of Colletotrichum spaethianum of the Pathogen and Fungicides Screening in Laboratory for Anthracnose of Lily
LIU Jiarong,LI Nan,GAN Taoyu,ZENG Huilan,LI Rungen
2021 Vol. 1 (11): 75-80 [Abstract] ( 159 ) [HTML 1KB] [ PDF 1730KB] ( 518 )
81 Effect and Comprehensive Benefit Assessment of Fertilizer and Pesticide Reduction Mode on Pumpkin Pests and Diseases Control in Protected Fields
HONG Wenying,WU Yanjun,CHEN Rui,QIU Xuelong,WU Yao,XU Wen
2021 Vol. 1 (11): 81-89 [Abstract] ( 149 ) [HTML 1KB] [ PDF 1368KB] ( 354 )
90 A New Bitter Gourd F1 Hybrid —‘Lyuzuan No.1’
GUO Jinju,LUO Jianning,WU Haibin,GONG Hao,LIU Xiaoxi,ZHANG Changyuan
2021 Vol. 1 (11): 90-92 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 1838KB] ( 279 )
93 A New Oriental Melon F1 Hybrid —‘Ganlu No.1’
ZHANG Jiawang,HE Ming,LIU Shilei,LYU Yanling,ZHANG Lili,LIU Wei
2021 Vol. 1 (11): 93-95 [Abstract] ( 143 ) [HTML 1KB] [ PDF 1874KB] ( 291 )
96 A New Flowering Chinese Cabbage F1 Hybrid —‘Xiaqiumeiwei’
WANG Ruoying,XU Ming,YIN Yulai,SHU Xiwei,ZHANG Guoqin
2021 Vol. 1 (11): 96-98 [Abstract] ( 126 ) [HTML 1KB] [ PDF 1921KB] ( 257 )
98 A New Chinese Chives Variety —‘Hangyan 998’
MA Peifang,LI Yixiao,YIN Shouheng,LI Yanlong,ZHANG Wei,CUI Yungang,WANG Liya,JIANG Qinqun,CHEN Jianhua
2021 Vol. 1 (11): 98-100 [Abstract] ( 193 ) [HTML 1KB] [ PDF 1895KB] ( 321 )
101
Hot!
2021 Vol. 1 (11): 101-103 [Abstract] ( 170 ) [HTML 1KB] [ PDF 2076KB] ( 278 )
103
2021 Vol. 1 (11): 103-105 [Abstract] ( 239 ) [HTML 1KB] [ PDF 910KB] ( 383 )
106
2021 Vol. 1 (11): 106-109 [Abstract] ( 168 ) [HTML 1KB] [ PDF 2052KB] ( 313 )
110
2021 Vol. 1 (11): 110-112 [Abstract] ( 170 ) [HTML 1KB] [ PDF 1005KB] ( 392 )
113
2021 Vol. 1 (11): 113-117 [Abstract] ( 120 ) [HTML 1KB] [ PDF 1011KB] ( 511 )
117
2021 Vol. 1 (11): 117-121 [Abstract] ( 153 ) [HTML 1KB] [ PDF 1250KB] ( 415 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn