China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2019 Vol.1 Issue.
3,Published 01 March 2019

1
Hot!
2019 Vol. 1 (3): 1-3 [Abstract] ( 198 ) [HTML 1KB] [ PDF 1130KB] ( 527 )
4
Hot!
2019 Vol. 1 (3): 4-8 [Abstract] ( 189 ) [HTML 1KB] [ PDF 1210KB] ( 547 )
8
2019 Vol. 1 (3): 8-11 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 1399KB] ( 692 )
12
2019 Vol. 1 (3): 12-15 [Abstract] ( 181 ) [HTML 1KB] [ PDF 1220KB] ( 477 )
15 Research Progress on Functional Components and Comprehensive Utilization of Vanilla Vegetables
LIU Xing-yue,WANG Pu-tao,HAN De-peng,ZHU Qiang-long,SHAN Nan,ZHOU Qing-hong
2019 Vol. 1 (3): 15-20 [Abstract] ( 249 ) [HTML 1KB] [ PDF 1172KB] ( 728 )
21 Identification of YUCCA Gene Family and Expression Analysis During Watermelon Fruit Ripening Process
ZHANG Qian-qian,TIAN Shou-wei,ZHANG Jie,WANG Yan-ping,SUN Hong-he,REN Yi,GUO Shao-gui,GONG Guo-yi,XU Yong,ZHANG Hai-ying Hot!
2019 Vol. 1 (3): 21-29 [Abstract] ( 272 ) [HTML 1KB] [ PDF 4072KB] ( 611 )
30 Component and Content Analysis of Glucosinolates in Rapeseed Flowering Stalk and Bud
PENG Jun,HU Yang,GONG Zhao,LIN Chu-fa,GAO Chang-bin,WANG Ai-hua
2019 Vol. 1 (3): 30-36 [Abstract] ( 265 ) [HTML 1KB] [ PDF 1308KB] ( 439 )
36 Cloning and Sequence Analysis of Tomato spotted wilt virus Coat Protein Gene in Yangling Region of Shaanxi Province
Mo Ning1,Shi Yan1,Qin Lei1,Li Yun-zhou2,Liang Yan1*
2019 Vol. 1 (3): 36-40 [Abstract] ( 224 ) [HTML 1KB] [ PDF 2438KB] ( 449 )
41 Effects of Fogging Cultivation on Microclimate in Ginger Field and Ginger Growth
XIA Jie,YIN Feng-man,XU Kun,CAO Bi-li
2019 Vol. 1 (3): 41-46 [Abstract] ( 207 ) [HTML 1KB] [ PDF 1368KB] ( 354 )
47 Studies on Effect of Propiconazole on Plant Height and Yield of Flowering Chinese Cabbage and Its Residue Behavior
HUANG Jian-xiang1,3,SUN Ling1,YE Qian1,3,GAO Yu-wen1,3,WAN Kai1,3,CHEN Han-cai2*
2019 Vol. 1 (3): 47-52 [Abstract] ( 261 ) [HTML 1KB] [ PDF 1439KB] ( 504 )
53 Studies on Controlling Garlic Continuous Cropping Obstacles Based on Whole-Process Nutrition Solution
HOU Wen-tong 1,2,WANG Qing-ju1,LIU Zhen-xiang1,CHEN Jian-qiu 1,2,3*
2019 Vol. 1 (3): 53-57 [Abstract] ( 214 ) [HTML 1KB] [ PDF 1341KB] ( 386 )
58 Effects of Different Drying Methods on Color and Anthocyanin Content of Dried Potato Slices
PU Hong-mei1,4,YANG Wan-lin2,LI Yan-shan1,4,SHUAI Liang3,YANG Fang2,ZHANG Shao-zhi2,BAI Jian-ming1,4*
2019 Vol. 1 (3): 58-62 [Abstract] ( 219 ) [HTML 1KB] [ PDF 2274KB] ( 424 )
63 Joint Toxicity of Mixing Fluopyram with Pyrisoxazole Against Botrytis cinerea
ZHAO Jian-jiang,BI Qiu-yan,NIU Hui-hui,Wu Jie,Lu Fen,WANG Wen-qiao,HAN Xiu-ying
2019 Vol. 1 (3): 63-66 [Abstract] ( 242 ) [HTML 1KB] [ PDF 1190KB] ( 504 )
66 Studies onVirus-free Microbulb Rapid Propagation Technology of Garlic Variety#br# ‘Jiadingbaisuan’
GAO Chang1,YANG Fei1,SHEN Ruo-gang1,ZHAO Ying-lei2,LI Xian3,JIA Hui-biao4*
2019 Vol. 1 (3): 66-72 [Abstract] ( 216 ) [HTML 1KB] [ PDF 1824KB] ( 398 )
73 A New Pepper F1 Hybrid —‘Longjiao No.12’
WANG Lan-lan,CHEN Ling-zhi,ZHANG Ru,WEI Bing-qiang
2019 Vol. 1 (3): 73-75 [Abstract] ( 247 ) [HTML 1KB] [ PDF 1555KB] ( 442 )
75 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Jinyou 336’ for Greenhouse Cultivation
YANG Rui-huan,WANG Hui-zhe,DENG Qiang,CAO Ming-ming,LI Shu-ju
2019 Vol. 1 (3): 75-78 [Abstract] ( 274 ) [HTML 1KB] [ PDF 1558KB] ( 714 )
79 A New Variety of Vegetable Use Ginger —‘ Yujiang No.2’
LIU Ran1,WANG Xian-feng2,LIAO Qing-hong4,LI Hong-hai3,LIU Yi-qing4,WU Lin4*
2019 Vol. 1 (3): 79-81 [Abstract] ( 232 ) [HTML 1KB] [ PDF 1560KB] ( 393 )
82 A New Wrinkled Luffa Variety —‘ Rongzasigua No.3’
CHAI Dan,SHUAI Zheng-bin,GUO Jiang-hong,YANG Bin,CHEN Zheng-hao
2019 Vol. 1 (3): 82-84 [Abstract] ( 224 ) [HTML 1KB] [ PDF 1552KB] ( 367 )
85
Hot!
2019 Vol. 1 (3): 85-88 [Abstract] ( 202 ) [HTML 1KB] [ PDF 1344KB] ( 449 )
89
2019 Vol. 1 (3): 89-92 [Abstract] ( 193 ) [HTML 1KB] [ PDF 1430KB] ( 320 )
92
2019 Vol. 1 (3): 92-94 [Abstract] ( 237 ) [HTML 1KB] [ PDF 1196KB] ( 446 )
95
Hot!
2019 Vol. 1 (3): 95-97 [Abstract] ( 251 ) [HTML 1KB] [ PDF 1598KB] ( 483 )
98
2019 Vol. 1 (3): 98-100 [Abstract] ( 194 ) [HTML 1KB] [ PDF 1874KB] ( 397 )
101
2019 Vol. 1 (3): 101-102 [Abstract] ( 218 ) [HTML 1KB] [ PDF 1505KB] ( 380 )
102
2019 Vol. 1 (3): 102-103 [Abstract] ( 181 ) [HTML 1KB] [ PDF 1554KB] ( 429 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn