China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
China Vegetables 2017 Vol.1

1
2017 Vol. 1 (1): 1-7 [Abstract] ( 227 ) [HTML 0 KB][PDF 1562 KB] ( 920 )
8
2017 Vol. 1 (1): 8-13 [Abstract] ( 409 ) [HTML 0 KB][PDF 1485 KB] ( 824 )
14
2017 Vol. 1 (1): 14-17 [Abstract] ( 199 ) [HTML 0 KB][PDF 1169 KB] ( 785 )
18
2017 Vol. 1 (1): 18- [Abstract] ( 470 ) [HTML 0 KB][PDF 811 KB] ( 1029 )
19
2017 Vol. 1 (1): 19-26 [Abstract] ( 218 ) [HTML 0 KB][PDF 1211 KB] ( 801 )
27
2017 Vol. 1 (1): 27-31 [Abstract] ( 183 ) [HTML 0 KB][PDF 1193 KB] ( 633 )
31
2017 Vol. 1 (1): 31-35 [Abstract] ( 262 ) [HTML 0 KB][PDF 1508 KB] ( 466 )
36
2017 Vol. 1 (1): 36- [Abstract] ( 185 ) [HTML 0 KB][PDF 1199 KB] ( 550 )
40
2017 Vol. 1 (1): 40- [Abstract] ( 182 ) [HTML 0 KB][PDF 1183 KB] ( 312 )
44
2017 Vol. 1 (1): 44- [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 1298 KB] ( 477 )
50
2017 Vol. 1 (1): 50- [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 1583 KB] ( 436 )
55
2017 Vol. 1 (1): 55- [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 1302 KB] ( 298 )
61
2017 Vol. 1 (1): 61- [Abstract] ( 167 ) [HTML 0 KB][PDF 1157 KB] ( 300 )
64
2017 Vol. 1 (1): 64- [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 1171 KB] ( 259 )
66
2017 Vol. 1 (1): 66- [Abstract] ( 164 ) [HTML 0 KB][PDF 1168 KB] ( 405 )
69
2017 Vol. 1 (1): 69- [Abstract] ( 174 ) [HTML 0 KB][PDF 1385 KB] ( 491 )
72
2017 Vol. 1 (1): 72- [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 1278 KB] ( 281 )
74
2017 Vol. 1 (1): 74- [Abstract] ( 168 ) [HTML 0 KB][PDF 1543 KB] ( 304 )
77
2017 Vol. 1 (1): 77- [Abstract] ( 192 ) [HTML 0 KB][PDF 1025 KB] ( 387 )
79
2017 Vol. 1 (1): 79- [Abstract] ( 168 ) [HTML 0 KB][PDF 1064 KB] ( 386 )
80
2017 Vol. 1 (1): 80- [Abstract] ( 174 ) [HTML 0 KB][PDF 1243 KB] ( 658 )
83
2017 Vol. 1 (1): 83- [Abstract] ( 177 ) [HTML 0 KB][PDF 1244 KB] ( 308 )
86
2017 Vol. 1 (1): 86- [Abstract] ( 191 ) [HTML 0 KB][PDF 1230 KB] ( 497 )
89
2017 Vol. 1 (1): 89- [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 1192 KB] ( 316 )
92
2017 Vol. 1 (1): 92- [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 1287 KB] ( 306 )
95
2017 Vol. 1 (1): 95- [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 1866 KB] ( 216 )
1
2017 Vol. 1 (10): 1-5 [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 2133 KB] ( 398 )
6
2017 Vol. 1 (10): 6-13 [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 1122 KB] ( 943 )
14
2017 Vol. 1 (10): 14-19 [Abstract] ( 166 ) [HTML 0 KB][PDF 1189 KB] ( 640 )
19
2017 Vol. 1 (10): 19-22 [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1122 KB] ( 482 )
23
2017 Vol. 1 (10): 23-31 [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 2480 KB] ( 497 )
31
2017 Vol. 1 (10): 31-38 [Abstract] ( 226 ) [HTML 0 KB][PDF 1246 KB] ( 712 )
39
2017 Vol. 1 (10): 39-44 [Abstract] ( 200 ) [HTML 0 KB][PDF 1789 KB] ( 670 )
44
2017 Vol. 1 (10): 44-50 [Abstract] ( 159 ) [HTML 0 KB][PDF 1636 KB] ( 618 )
51
2017 Vol. 1 (10): 51-58 [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 1203 KB] ( 334 )
58
2017 Vol. 1 (10): 58-62 [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 1400 KB] ( 576 )
63
2017 Vol. 1 (10): 63-67 [Abstract] ( 127 ) [HTML 0 KB][PDF 1213 KB] ( 268 )
67
2017 Vol. 1 (10): 67-72 [Abstract] ( 204 ) [HTML 0 KB][PDF 1812 KB] ( 773 )
73
2017 Vol. 1 (10): 73-75 [Abstract] ( 156 ) [HTML 0 KB][PDF 1141 KB] ( 243 )
75
2017 Vol. 1 (10): 75-77 [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 1136 KB] ( 375 )
78
2017 Vol. 1 (10): 78-80 [Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 1138 KB] ( 317 )
81
2017 Vol. 1 (10): 81-84 [Abstract] ( 136 ) [HTML 0 KB][PDF 1144 KB] ( 345 )
85
2017 Vol. 1 (10): 85-86 [Abstract] ( 134 ) [HTML 0 KB][PDF 1053 KB] ( 324 )
87
2017 Vol. 1 (10): 87-90 [Abstract] ( 164 ) [HTML 0 KB][PDF 1217 KB] ( 313 )
90
2017 Vol. 1 (10): 90-92 [Abstract] ( 155 ) [HTML 0 KB][PDF 1828 KB] ( 436 )
93
2017 Vol. 1 (10): 93-96 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 2279 KB] ( 380 )
96
2017 Vol. 1 (10): 96-98 [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 1296 KB] ( 292 )
99
2017 Vol. 1 (10): 99-100 [Abstract] ( 112 ) [HTML 0 KB][PDF 1132 KB] ( 293 )
101
2017 Vol. 1 (10): 101-103 [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 1160 KB] ( 386 )
1
2017 Vol. 1 (11): 1-6 [Abstract] ( 203 ) [HTML 0 KB][PDF 2822 KB] ( 1348 )
7
2017 Vol. 1 (11): 7-9 [Abstract] ( 162 ) [HTML 0 KB][PDF 1178 KB] ( 933 )
10
2017 Vol. 1 (11): 10-13 [Abstract] ( 283 ) [HTML 0 KB][PDF 1125 KB] ( 1047 )
14
2017 Vol. 1 (11): 14- [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1145 KB] ( 975 )
21
2017 Vol. 1 (11): 21-27 [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 2968 KB] ( 891 )
27
2017 Vol. 1 (11): 27-32 [Abstract] ( 203 ) [HTML 0 KB][PDF 1309 KB] ( 634 )
33
2017 Vol. 1 (11): 33-39 [Abstract] ( 176 ) [HTML 0 KB][PDF 1859 KB] ( 1071 )
40
2017 Vol. 1 (11): 40-45 [Abstract] ( 223 ) [HTML 0 KB][PDF 1205 KB] ( 609 )
46
2017 Vol. 1 (11): 46-52 [Abstract] ( 155 ) [HTML 0 KB][PDF 1336 KB] ( 580 )
53
2017 Vol. 1 (11): 53-56 [Abstract] ( 180 ) [HTML 0 KB][PDF 1158 KB] ( 956 )
57
2017 Vol. 1 (11): 57-61 [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 1679 KB] ( 587 )
62
2017 Vol. 1 (11): 62-69 [Abstract] ( 124 ) [HTML 0 KB][PDF 1945 KB] ( 757 )
70
2017 Vol. 1 (11): 70-72 [Abstract] ( 190 ) [HTML 0 KB][PDF 1206 KB] ( 555 )
72
2017 Vol. 1 (11): 72-74 [Abstract] ( 144 ) [HTML 0 KB][PDF 1169 KB] ( 418 )
75
2017 Vol. 1 (11): 75-77 [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 1176 KB] ( 534 )
78
2017 Vol. 1 (11): 78-80 [Abstract] ( 131 ) [HTML 0 KB][PDF 1184 KB] ( 699 )
81
2017 Vol. 1 (11): 81-82 [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 1063 KB] ( 445 )
83
2017 Vol. 1 (11): 83-84 [Abstract] ( 197 ) [HTML 0 KB][PDF 1149 KB] ( 528 )
85
2017 Vol. 1 (11): 85-88 [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 1945 KB] ( 726 )
89
2017 Vol. 1 (11): 89-92 [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 1162 KB] ( 733 )
93
2017 Vol. 1 (11): 93-95 [Abstract] ( 155 ) [HTML 0 KB][PDF 1854 KB] ( 474 )
95
2017 Vol. 1 (11): 95-97 [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 1163 KB] ( 457 )
98
2017 Vol. 1 (11): 98-99 [Abstract] ( 133 ) [HTML 0 KB][PDF 1155 KB] ( 494 )
100
2017 Vol. 1 (11): 100-101 [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 1217 KB] ( 473 )
101
2017 Vol. 1 (11): 101-102 [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 1352 KB] ( 445 )
1
2017 Vol. 1 (12): 1-4 [Abstract] ( 206 ) [HTML 0 KB][PDF 2302 KB] ( 683 )
5
2017 Vol. 1 (12): 5-9 [Abstract] ( 176 ) [HTML 0 KB][PDF 1514 KB] ( 800 )
10
2017 Vol. 1 (12): 10-13 [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 1516 KB] ( 589 )
14 LI Jin-hua,WANG Ya-ling,PAN Yu,SU Cheng-gang,ZHANG Xing-guo
Research Progress on Genetic Engineering of Drought-resistant Tomato
2017 Vol. 1 (12): 14-23 [Abstract] ( 216 ) [HTML 0 KB][PDF 1646 KB] ( 837 )
23 WANG Bing-hua,SUN Feng-qing,LI Juan-qi,TIAN Yong-qiang,GAO Li-hong
Effects of Supplementary Light at Different Time on Quality of Cucumber Seedlings in Solar Greenhouse
2017 Vol. 1 (12): 23-29 [Abstract] ( 248 ) [HTML 0 KB][PDF 2148 KB] ( 691 )
30 WANG Yin-lei,CHEN Wei-nan,ZHAO Li-ping,ZHOU Rong,SONG Liu-xia,YU Wen-gui,ZHAO Tong-min
Isolation of Heat-stable Candidate Gene Mi-9 for Resistance to Root-knot Nematode in Wild Tomato LA2157 and Construction of Over-expressive Vector
2017 Vol. 1 (12): 30-34 [Abstract] ( 209 ) [HTML 0 KB][PDF 2498 KB] ( 547 )
35 GAN Cai-xia,CUI Lei,YUAN Wei-ling,DENG Xiao-hui,YU Xiao-qing,JIAO Zhen-biao,JIAO Zhong-jiu,ZHU Feng-juan,QIU Zheng-ming
Identification and Screening of Radish Clubroot Resistance in Changyang Mountainous Area of Hubei Province
2017 Vol. 1 (12): 35-41 [Abstract] ( 283 ) [HTML 0 KB][PDF 1830 KB] ( 507 )
41 WANG Bo-cheng,LAI Xiao-fang,CHEN Wei-qiang,BEI Dao-zheng,WANG Jian-kang,KANG Xin
Mother-plant-cutting Technology Applied During Chufa Tillering Stage in Fields and Analysis of Its Effect
2017 Vol. 1 (12): 41-45 [Abstract] ( 170 ) [HTML 0 KB][PDF 1534 KB] ( 313 )
46 LI Yan,WANG Qi,Ren Ru-jia,PAN Yu-le,ZHANG Hong-yan,YU Fu-tong,MU Kang-guo
Effect of Soaking Seed in Shenqinmycine and Amino Acid Liquid on Seed Germination of Tomato and Cucumber
2017 Vol. 1 (12): 46-50 [Abstract] ( 246 ) [HTML 0 KB][PDF 1556 KB] ( 469 )
51 XU Li,GAO Ling,LIU Di-fa,ZHANG Ru-lian,LIU Wei-xia
Measuring and Grading of Major Quantitative Traits of Okra DUS Test
2017 Vol. 1 (12): 51-56 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1976 KB] ( 292 )
57 HU Xian-mei,LI Chang-song,CAO Ya-dong,XU Zuo-ting,ZHANG Yue-li,QI Jun-shan,MA Li-guo,ZHANG Bo,SUN Ming-wei,RUI Fa-fu
Identification of Rhizome Rot Disease Pathogen in Ginger and Chitosan Antifungal Effect on Pathogen
2017 Vol. 1 (12): 57-62 [Abstract] ( 170 ) [HTML 0 KB][PDF 2040 KB] ( 750 )
63 MAO Ai-jun,WEN Chang-long,CHEN Chun-xiu,CHENG Lin
A New Cucumber F1 Hybrid —‘Jingyan 118’ for Protected Field in Spring and Autumn
2017 Vol. 1 (12): 63-65 [Abstract] ( 168 ) [HTML 0 KB][PDF 1508 KB] ( 291 )
66 LI Zhi,MIAO Ming-jun,YANG Liang,LI Yue-jian,XIAO Ping,CHANG Wei
A New Green Bitter Gourd F1 Hybrid —‘Guanchun No.5’
2017 Vol. 1 (12): 66-68 [Abstract] ( 183 ) [HTML 0 KB][PDF 1518 KB] ( 269 )
68 MIAO Wu
A New Pepper F1 Hybrid —‘Xiangla No.10’
2017 Vol. 1 (12): 68-71 [Abstract] ( 167 ) [HTML 0 KB][PDF 1540 KB] ( 318 )
72 WANG Lin-li,LI Xing-sheng,YUAN Xiao-wei
A New Summer Squash F1 Hybrid —‘Xiuyu 4363’
2017 Vol. 1 (12): 72-74 [Abstract] ( 158 ) [HTML 0 KB][PDF 1524 KB] ( 310 )
74 FENG Tao,QIAO Zhi-hui,WANG Lai-tian,SHI Ming-hui,HE Jun-hong
A New Fresh-eating Sweet and Waxy Corn F1 Hybrid —‘Ziyunuo 839’
2017 Vol. 1 (12): 74-76 [Abstract] ( 187 ) [HTML 0 KB][PDF 1518 KB] ( 340 )
77
2017 Vol. 1 (12): 77-80 [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 1592 KB] ( 562 )
81
2017 Vol. 1 (12): 81-82 [Abstract] ( 166 ) [HTML 0 KB][PDF 0 KB] ( 12 )
83
2017 Vol. 1 (12): 83-88 [Abstract] ( 189 ) [HTML 0 KB][PDF 1803 KB] ( 499 )
88
2017 Vol. 1 (12): 88-91 [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 2247 KB] ( 300 )
92
2017 Vol. 1 (12): 92-94 [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 1561 KB] ( 262 )
95
2017 Vol. 1 (12): 95-98 [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 2430 KB] ( 440 )
98
2017 Vol. 1 (12): 98-100 [Abstract] ( 173 ) [HTML 0 KB][PDF 2168 KB] ( 301 )
101
2017 Vol. 1 (12): 101-102 [Abstract] ( 174 ) [HTML 0 KB][PDF 1704 KB] ( 303 )
103
2017 Vol. 1 (12): 103-104 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1835 KB] ( 300 )
105
2017 Vol. 1 (12): 105-110 [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 1617 KB] ( 321 )
1
2017 Vol. 1 (2): 1-6 [Abstract] ( 180 ) [HTML 0 KB][PDF 1783 KB] ( 524 )
7
2017 Vol. 1 (2): 7-10 [Abstract] ( 182 ) [HTML 0 KB][PDF 1100 KB] ( 484 )
11
2017 Vol. 1 (2): 11-13 [Abstract] ( 213 ) [HTML 0 KB][PDF 1154 KB] ( 426 )
14 LIAN Yong1,LIU Fu-zhong1,TIAN Shi-bing2,CHEN Yu-hui1,ZHANG Ying1
Advances of Research on Genetics and Breeding of Eggplant during‘The Twelfth Five-year Plan’in China
2017 Vol. 1 (2): 14- [Abstract] ( 421 ) [HTML 0 KB][PDF 1156 KB] ( 889 )
23 LIU Yu-feng1,WANG Xiao1,CHEN Hai-yin1,LIU Kun1,LIU Yang1,QI Ming-fang1,NING Xiaofeng
The Research Advance of Plant miRNAs Response to Abiotic Stress
2017 Vol. 1 (2): 23- [Abstract] ( 196 ) [HTML 0 KB][PDF 1364 KB] ( 1048 )
30 WANG Hao-wei,CHEN Guo-ju,CHEN Chang-ming,CAO Bi-hao,ZOU Li-fang,LEI Jian-jun*
Identification of Heat Tolerance in Chinese Kale and the Expression Analysis of Heat Tolerance Transcription Factor MBF1c
2017 Vol. 1 (2): 30- [Abstract] ( 328 ) [HTML 0 KB][PDF 1232 KB] ( 654 )
38 LIU Chao,HAN Li-hong,WANG Hai-bo,SONG Pei-bing,TANG Li-zhou*
Identification and Bioinformatics Analysis of Thaumatin-like Protein Family in Daucus carota
2017 Vol. 1 (2): 38- [Abstract] ( 211 ) [HTML 0 KB][PDF 2082 KB] ( 406 )
45 LI Ling-hui,ZHANG Xiao-lan,WANG Dan-dan,SUN Zhou-ping*
Effects of Different Fertilization Level on Tomato Nutrition and Production with Nutrient Substrate Bag-cultivation in Solar Greenhouse
2017 Vol. 1 (2): 45- [Abstract] ( 177 ) [HTML 0 KB][PDF 1439 KB] ( 649 )
50 CHEN Zi-jing1,XU Qiang1,WANG Yan-fang2,CAO Zhi-fu2,WANG Qian1*
Studies on Main Growing Indices and Effective Accumulation Temperature of Celery and Lettuce in Spring and Summer
2017 Vol. 1 (2): 50- [Abstract] ( 212 ) [HTML 0 KB][PDF 1147 KB] ( 504 )
55 MIAO Shuo,AO Su,YAN Shi-long,YUAN Yang,ZHU Chao-hua,FAN Zhi-wei
Allelopathic Effect of Momordica charantia on 8 Vegetables
2017 Vol. 1 (2): 55- [Abstract] ( 197 ) [HTML 0 KB][PDF 1557 KB] ( 463 )
60 LI Hui-shang,MA Juan-juan,SHEN Chen,YANG Wei,LIU Ji-fang*
Study on the Fluctuation Rule of Potato Price in China—The Empirical Analysis Based on X-12 and H-P Filtering Model
2017 Vol. 1 (2): 60- [Abstract] ( 190 ) [HTML 0 KB][PDF 1571 KB] ( 308 )
67 XIA Xiu-bo1,Li tao1*,CAO Shou-jun1,YAO Jian-gang1,ZHANG Li-li1,ZHOU Yang2,JIANG Faxiang 1,LI Su-mei1,YIN Guo-xiang1
A New Tomato F1 Hybrid —‘Yanfen 207’
2017 Vol. 1 (2): 67- [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 1141 KB] ( 311 )
70 RUAN Mei-ying,WANG Rong-qing,ZHOU Guo-zhi,YE Qing-jing,LI Zhi-miao,YAO Zhu-ping,WAN Hong-jian,YANG Yue-jian*
A New Pepper F1 Hybrid —‘Zhejiao No.3’
2017 Vol. 1 (2): 70- [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 1139 KB] ( 344 )
73 LAI Zheng-feng1,LIAN Dong-mei1,YAO Yun-fa1,LIAN Fu-lin2,ZHANG Shao-ping1,ZHENG Kai-bin1,HONG Jian-ji1*
A New Okra F1 Hybrid —‘ Minqiukui No.1’
2017 Vol. 1 (2): 73- [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 1184 KB] ( 629 )
76 YIN Jian-mei1,ZHANG Pei-tong1,HAN Xiao-yong1,WANG Li1,GUO Wen-qi1,LI Chun-hong1,SHI Xin-min2,ZHOU Zhi-lin2,TANG Zhong-hou2,CHEN Xiao-guang2,FAN Ji-de2
A New Bulk Purple Yam Cultivar —‘Suyu No.1’
2017 Vol. 1 (2): 76- [Abstract] ( 176 ) [HTML 0 KB][PDF 1152 KB] ( 377 )
79
2017 Vol. 1 (2): 79- [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 1045 KB] ( 353 )
81
2017 Vol. 1 (2): 81- [Abstract] ( 180 ) [HTML 0 KB][PDF 1713 KB] ( 560 )
85
2017 Vol. 1 (2): 85- [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 1571 KB] ( 409 )
87
2017 Vol. 1 (2): 87- [Abstract] ( 183 ) [HTML 0 KB][PDF 1290 KB] ( 474 )
90
2017 Vol. 1 (2): 90- [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1352 KB] ( 474 )
93
2017 Vol. 1 (2): 93- [Abstract] ( 154 ) [HTML 0 KB][PDF 1394 KB] ( 413 )
95
2017 Vol. 1 (2): 95- [Abstract] ( 155 ) [HTML 0 KB][PDF 1161 KB] ( 299 )
97
2017 Vol. 1 (2): 97- [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 1357 KB] ( 376 )
99
2017 Vol. 1 (2): 99- [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 1135 KB] ( 552 )
101
2017 Vol. 1 (2): 101- [Abstract] ( 130 ) [HTML 0 KB][PDF 1129 KB] ( 360 )
1
2017 Vol. 1 (3): 1-5 [Abstract] ( 198 ) [HTML 0 KB][PDF 1629 KB] ( 1514 )
6
2017 Vol. 1 (3): 6-12 [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 2196 KB] ( 663 )
13
2017 Vol. 1 (3): 13-15 [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 1528 KB] ( 478 )
16 ZHANG Feng-lan,YU Shuan-cang,YU Yang-jun,ZHANG De-shuang,ZHAO Xiu-yun,SU Tongbing,WANG Wei-hong
Research Progress on Chinese Cabbage Genetic Breeding during‘The Twelfth Five-year Plan’in China
2017 Vol. 1 (3): 16-22 [Abstract] ( 228 ) [HTML 0 KB][PDF 1597 KB] ( 755 )
22 GU Duan-yin,JIAO Juan,GAO Jun-jie,WANG Xiu-feng
Research Progress on Soil Nitrate Accumulation under Facility Condition and Its Effects on Crops
2017 Vol. 1 (3): 22-28 [Abstract] ( 200 ) [HTML 0 KB][PDF 1620 KB] ( 535 )
29 WU Lang,ZHAO Jing-jing,LUO Jia-wei,WANG Chen,LI Fang-man,LI Yun-zhou,ZHANG Yan,LIANG Yan
Studies on Inheritance of Fruit Color and Major Pigment Contents between Green and Orange of Tomato(Lycopersicon esculentum Mill.)
2017 Vol. 1 (3): 29-37 [Abstract] ( 215 ) [HTML 0 KB][PDF 2015 KB] ( 410 )
38 YANG Rui-juan,WANG Teng-fei,ZHOU Xi,LIU Ai-rong,CHEN Shuang-chen,YANG Ying-jun
Effects of Companion Cereal Crops on Soil Enzyme Activities,Microorganism and Root Knot Nematodes of Tomato Rhizosphere
2017 Vol. 1 (3): 38-42 [Abstract] ( 297 ) [HTML 0 KB][PDF 1829 KB] ( 459 )
43 DONG Yu-mei,WANG Chong-qi,XIAO Shou-hua,CHEN Wei,YANG Jing-xian,LIU Hai-rong,SUN Jian-lei,JIAO Zi-gao
Studies on Application of Zenggualing on Melon
2017 Vol. 1 (3): 43-46 [Abstract] ( 210 ) [HTML 0 KB][PDF 1911 KB] ( 505 )
46 YU Hong-jun,LYU Ya-you,LI Qiang,AI Shuang,LI Bing-juan,JIANG Wei-jie
Evaluation on Effect of Different Fumigants on Fusarium oxysporum in Soilless Culture Substrates
2017 Vol. 1 (3): 46-51 [Abstract] ( 171 ) [HTML 0 KB][PDF 1599 KB] ( 321 )
52 LONG Ming-hua,LONG Biao,LIANG Yong-sheng,WU Gui-fen,ZHANG Hui-na,TANG Xuan,LI Peng-xin,ZHANG Hui-min
Analysis of Contents and Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Vegetable Production Base of Nanning City
2017 Vol. 1 (3): 52-57 [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 2077 KB] ( 262 )
58 LIU Xing-ming
Analysis of Yields and Benefits by Different Planting Patterns in Yanqing District Facility Vegetable Production
2017 Vol. 1 (3): 58-60 [Abstract] ( 231 ) [HTML 0 KB][PDF 1557 KB] ( 388 )
61 ZHANG Zhan-hong,BAI Zhan-bing,OUYANG Xian,ZHANG Zhuo,ZHANG Song-bai,LIU Yong
A New Tomato F1 Hybrid —‘ Zuanhong No.1’
2017 Vol. 1 (3): 61-63 [Abstract] ( 194 ) [HTML 0 KB][PDF 1580 KB] ( 321 )
64 DING Yun-hua
A New Loose-curd Cauliflower F1 Hybrid by Using Cytoplasmic Male Sterile Line —‘ Jingsong No.1’
2017 Vol. 1 (3): 64-66 [Abstract] ( 171 ) [HTML 0 KB][PDF 1565 KB] ( 341 )
67 ZHANG Li-zhuo,YE Yong-liang
A New Snap Bean Variety —‘Hacaidou No.17’
2017 Vol. 1 (3): 67-69 [Abstract] ( 164 ) [HTML 0 KB][PDF 1605 KB] ( 339 )
70 CAO Qing-he,JI Zhi-xian,LI Qiang,WANG Xin,TANG Jun,ZHAO Dong-lan,ZHOU Zhi-lin,ZHANG An,DAI Xi-bin
A New Vegetable-used Sweet-potato Variety —‘ Shulyu No.1’
2017 Vol. 1 (3): 70-72 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1583 KB] ( 260 )
73
2017 Vol. 1 (3): 73-75 [Abstract] ( 135 ) [HTML 0 KB][PDF 1559 KB] ( 270 )
76
2017 Vol. 1 (3): 76-80 [Abstract] ( 166 ) [HTML 0 KB][PDF 1580 KB] ( 339 )
81
2017 Vol. 1 (3): 81-84 [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 1573 KB] ( 503 )
85
2017 Vol. 1 (3): 85-86 [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 2492 KB] ( 320 )
86
2017 Vol. 1 (3): 86-88 [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 2465 KB] ( 339 )
89
2017 Vol. 1 (3): 89-93 [Abstract] ( 147 ) [HTML 0 KB][PDF 1594 KB] ( 298 )
94
2017 Vol. 1 (3): 94-95 [Abstract] ( 128 ) [HTML 0 KB][PDF 1554 KB] ( 252 )
96
2017 Vol. 1 (3): 96-98 [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 2100 KB] ( 452 )
99
2017 Vol. 1 (3): 99-100 [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 1609 KB] ( 208 )
101
2017 Vol. 1 (3): 101-102 [Abstract] ( 142 ) [HTML 0 KB][PDF 1785 KB] ( 181 )
1
2017 Vol. 1 (4): 1-6 [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 2289 KB] ( 439 )
7
2017 Vol. 1 (4): 7-11 [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 1146 KB] ( 865 )
12
2017 Vol. 1 (4): 12-17 [Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 1187 KB] ( 580 )
18
2017 Vol. 1 (4): 18-23 [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1437 KB] ( 366 )
24
2017 Vol. 1 (4): 24-30 [Abstract] ( 196 ) [HTML 0 KB][PDF 2038 KB] ( 478 )
31
2017 Vol. 1 (4): 31-37 [Abstract] ( 182 ) [HTML 0 KB][PDF 1200 KB] ( 487 )
37
2017 Vol. 1 (4): 37-43 [Abstract] ( 179 ) [HTML 0 KB][PDF 1277 KB] ( 531 )
44
2017 Vol. 1 (4): 44-47 [Abstract] ( 177 ) [HTML 0 KB][PDF 1343 KB] ( 402 )
48
2017 Vol. 1 (4): 48-52 [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1168 KB] ( 218 )
53
2017 Vol. 1 (4): 53-60 [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 3816 KB] ( 653 )
61
2017 Vol. 1 (4): 61-64 [Abstract] ( 189 ) [HTML 0 KB][PDF 1341 KB] ( 304 )
65
2017 Vol. 1 (4): 65-68 [Abstract] ( 164 ) [HTML 0 KB][PDF 1191 KB] ( 306 )
69
2017 Vol. 1 (4): 69-71 [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 1180 KB] ( 282 )
71
2017 Vol. 1 (4): 71-73 [Abstract] ( 203 ) [HTML 0 KB][PDF 1171 KB] ( 276 )
74
2017 Vol. 1 (4): 74-76 [Abstract] ( 180 ) [HTML 0 KB][PDF 1154 KB] ( 210 )
77
2017 Vol. 1 (4): 77-79 [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1147 KB] ( 217 )
80
2017 Vol. 1 (4): 80-82 [Abstract] ( 149 ) [HTML 0 KB][PDF 1172 KB] ( 290 )
83
2017 Vol. 1 (4): 83-84 [Abstract] ( 223 ) [HTML 0 KB][PDF 1502 KB] ( 348 )
85
2017 Vol. 1 (4): 85-87 [Abstract] ( 198 ) [HTML 0 KB][PDF 1924 KB] ( 393 )
87
2017 Vol. 1 (4): 87-92 [Abstract] ( 155 ) [HTML 0 KB][PDF 1196 KB] ( 496 )
93
2017 Vol. 1 (4): 93-94 [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1360 KB] ( 357 )
95
2017 Vol. 1 (4): 95-97 [Abstract] ( 173 ) [HTML 0 KB][PDF 1289 KB] ( 314 )
98
2017 Vol. 1 (4): 98-100 [Abstract] ( 164 ) [HTML 0 KB][PDF 1281 KB] ( 323 )
101
2017 Vol. 1 (4): 101-102 [Abstract] ( 154 ) [HTML 0 KB][PDF 1432 KB] ( 193 )
102
2017 Vol. 1 (4): 102-103 [Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 1169 KB] ( 314 )
1
2017 Vol. 1 (5): 1-5 [Abstract] ( 247 ) [HTML 0 KB][PDF 1398 KB] ( 1422 )
6
2017 Vol. 1 (5): 6-9 [Abstract] ( 208 ) [HTML 0 KB][PDF 1153 KB] ( 665 )
10
2017 Vol. 1 (5): 10-13 [Abstract] ( 163 ) [HTML 0 KB][PDF 1209 KB] ( 621 )
13
Effects of Buchnera on Myzus persicae Growth and Development
2017 Vol. 1 (5): 13-16 [Abstract] ( 236 ) [HTML 0 KB][PDF 1671 KB] ( 544 )
17
Expression of IN2-2 Promoter Induced by Acetanilide and 2-Chlorobenzenesulfonamide in Mustard
2017 Vol. 1 (5): 17-25 [Abstract] ( 198 ) [HTML 0 KB][PDF 4617 KB] ( 776 )
26
Cloning and Analysis of NBS-LRR Type Disease-resistant Gene Analogs in Spinach oleracea L.
2017 Vol. 1 (5): 26-33 [Abstract] ( 206 ) [HTML 0 KB][PDF 1469 KB] ( 1071 )
33
Expression Pattern and Functional Analysis of Aquaporin(RsAQP1b)in Raphanus sativus L.
2017 Vol. 1 (5): 33-39 [Abstract] ( 195 ) [HTML 0 KB][PDF 1631 KB] ( 527 )
40
Effects of Low Temperature and Poor Light Storage under LED Condition on Quality of Pepper Seedling
2017 Vol. 1 (5): 40-45 [Abstract] ( 217 ) [HTML 0 KB][PDF 2977 KB] ( 555 )
46
Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Photosynthesis of Grafted Watermelon Seedling
2017 Vol. 1 (5): 46-49 [Abstract] ( 336 ) [HTML 0 KB][PDF 1183 KB] ( 547 )
50
Nutrients Absorption and Distribution Rule of Pepper Grown at Autumn-winter Season under Mulched Drop-irrigation System in Greenhouse
2017 Vol. 1 (5): 50-57 [Abstract] ( 237 ) [HTML 0 KB][PDF 1898 KB] ( 564 )
58
Effects of Different Heat Preservation Structure of Foundation on Ground Temperature and Tomato Yield in Solar Greenhouse
2017 Vol. 1 (5): 58-63 [Abstract] ( 210 ) [HTML 0 KB][PDF 1516 KB] ( 602 )
64
Effect of Calcium Boron Fertilizer and Plant Growth Regulator on Controlling Celery Black Heart
2017 Vol. 1 (5): 64-66 [Abstract] ( 263 ) [HTML 0 KB][PDF 1101 KB] ( 558 )
67
Studies on Optimal Watermelon Cultivation Scale in Beijing based on Translog Production Function
2017 Vol. 1 (5): 67-71 [Abstract] ( 191 ) [HTML 0 KB][PDF 1384 KB] ( 654 )
72
A New Pakchoi F1 Hybrid —‘Guoxia No.1’
2017 Vol. 1 (5): 72-74 [Abstract] ( 228 ) [HTML 0 KB][PDF 1146 KB] ( 290 )
74
A New Hot Pepper F1 Hybrid —‘Ganla No.3’
2017 Vol. 1 (5): 74-76 [Abstract] ( 203 ) [HTML 0 KB][PDF 1124 KB] ( 464 )
77
A Pink Tomato F1 Hybrid with Double-resistance esistance to Diseases —‘ Zhengfan 1203’
2017 Vol. 1 (5): 77-79 [Abstract] ( 242 ) [HTML 0 KB][PDF 1137 KB] ( 458 )
80
A New Pink Tomato F1 Hybrid —‘Baolu No.1’
2017 Vol. 1 (5): 80-82 [Abstract] ( 215 ) [HTML 0 KB][PDF 1205 KB] ( 362 )
82
2017 Vol. 1 (5): 82-84 [Abstract] ( 178 ) [HTML 0 KB][PDF 1106 KB] ( 312 )
85
2017 Vol. 1 (5): 85-87 [Abstract] ( 178 ) [HTML 0 KB][PDF 1682 KB] ( 461 )
87
2017 Vol. 1 (5): 87-89 [Abstract] ( 249 ) [HTML 0 KB][PDF 1770 KB] ( 606 )
90
2017 Vol. 1 (5): 90-92 [Abstract] ( 208 ) [HTML 0 KB][PDF 1131 KB] ( 631 )
93
2017 Vol. 1 (5): 93-95 [Abstract] ( 201 ) [HTML 0 KB][PDF 1193 KB] ( 359 )
96
2017 Vol. 1 (5): 96-98 [Abstract] ( 151 ) [HTML 0 KB][PDF 1320 KB] ( 455 )
98
2017 Vol. 1 (5): 98-100 [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 1679 KB] ( 319 )
1
2017 Vol. 1 (6): 1-6 [Abstract] ( 283 ) [HTML 0 KB][PDF 1886 KB] ( 2291 )
7
2017 Vol. 1 (6): 7-10 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 2276 KB] ( 635 )
11
2017 Vol. 1 (6): 11-16 [Abstract] ( 183 ) [HTML 0 KB][PDF 1565 KB] ( 630 )
17 LI Bing,ZHAO Yu-long,ZHU Qiang-long,ZHANG Zhi-peng,FAN Chao,LUAN Fei-shi,GAO Peng
Melon Powdery Mildew Resistance Gene Location and Candidate Gene Analysis
2017 Vol. 1 (6): 17-24 [Abstract] ( 238 ) [HTML 0 KB][PDF 1854 KB] ( 1081 )
25 CHEN Wen-ming,ZHONG Chuan,LIAO Jian-jie,YANG Yan-juan,YU Wen-jin
Studies on Resistance to Fusarium Wilt of Rootstock-used Lagenaria siceraria Germplasm Resources and Its Grafting Applicability
2017 Vol. 1 (6): 25-31 [Abstract] ( 257 ) [HTML 0 KB][PDF 1557 KB] ( 539 )
32 LIU Xing-chen,SUN Xiu-dong,LIU Shi-qi,ZHANG Xian-zheng,REN Yu-qian,QIN Yu
Effects of Air Cleaning Equipment on Facility Environment and Cucumber Growth
2017 Vol. 1 (6): 32-37 [Abstract] ( 185 ) [HTML 0 KB][PDF 1852 KB] ( 629 )
38 SUN Yan-jun,XU Gang,GAO Wen-rui,LI De-cui,SHI Long-yan,HAN Bing
Effects of Different Pollination Methods on Yield,Quality and Benefit of Tomato in Solar Greenhouse
2017 Vol. 1 (6): 38-41 [Abstract] ( 276 ) [HTML 0 KB][PDF 1550 KB] ( 723 )
42 WU Xing,WANG Meng,ZHAO Hu,QIN Ting,ZHAO Zeng-jing,GONG Ming-xia,HE Zhi,PAN Guo-chang,WANG Ri-sheng
Studies on Bell Pepper Flower and Fruit Retention Agents Formula and Its Application Effects
2017 Vol. 1 (6): 42-46 [Abstract] ( 207 ) [HTML 0 KB][PDF 1618 KB] ( 437 )
47 WANG Lai-liang,CHEN Jian-ming,MA Ya-min,DING Chao-hong,CHEN Jin-hua,ZHOU Da-yun
A New Method for Distinguishing Unpregnant Plants of Zizania latifolia Based on Difference Among Internal Structure of Culm
2017 Vol. 1 (6): 47-49 [Abstract] ( 218 ) [HTML 0 KB][PDF 1983 KB] ( 419 )
50 PANG Xiao-jing,ZHAO Hui-qi,WANG De-fu,LIU Yong,NIU Yan-bing
Complete Whole Genome Sequence Measure and Analysis of Tobacco mosaic virus Infecting Tomato in Shanxi
2017 Vol. 1 (6): 50-55 [Abstract] ( 228 ) [HTML 0 KB][PDF 2336 KB] ( 569 )
56 FAN Gui-yan,SHE Hong-bing,ZHANG He-long,QIAN Wei,XU Zhao-sheng
Initial Report of Physiological Race of Peronospora farinosa f. sp. spinaciae Identification in China
2017 Vol. 1 (6): 56-58 [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1558 KB] ( 543 )
59 GAO Yang,LI Chang-ping,WEI Wang-liang,LIU Ying-lei,YANG Wei-dong
Control Effect Experiment of Bifenazate 43% SC Against Tetranychus urticae Koch
2017 Vol. 1 (6): 59-61 [Abstract] ( 330 ) [HTML 0 KB][PDF 1563 KB] ( 415 )
62 LI Liang,MU Yue-ying
Studies on Relationship Between Vegetable Wholesale and Retail Prices Based on Vertical Transmission—Taking Fruit Vegetables in Beijing as an Example
2017 Vol. 1 (6): 62-69 [Abstract] ( 149 ) [HTML 0 KB][PDF 1734 KB] ( 341 )
70 QI Lian-fen,HUO Jian-yong,Li Yan,ZHANG Dong-liang
A New Tomato F1 Hybrid with Resistance to Tomato yellow leaf curl virus and Tolerant to High Temperature —‘Nong 1305’
2017 Vol. 1 (6): 70-73 [Abstract] ( 200 ) [HTML 0 KB][PDF 1582 KB] ( 503 )
74 ZHANG Yan-he,ZHAO Lian-de,DUAN Jin-hui,ZHAI Ying-lin
A New Watermelon F1 Hybrid —‘Jinkailong’
2017 Vol. 1 (6): 74-76 [Abstract] ( 200 ) [HTML 0 KB][PDF 1517 KB] ( 347 )
76 DU Pei-fen,MIAO Wu,LIU Rong-yun,DONG Ya-jing
A New Linear Pepper Hybrid —‘Xiangla No.16’
2017 Vol. 1 (6): 76-78 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1506 KB] ( 556 )
79 FAN Yong-hong,LIU Yi-hua,LIN He-qing,WANG Bin,WANG Xu-yi,ZHOU Guang-fan,SHEN
A New Winter Tumorous Stem Mustard F1 Hybrid —‘Fuza No.8’
2017 Vol. 1 (6): 79-81 [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 1537 KB] ( 337 )
82
2017 Vol. 1 (6): 82-84 [Abstract] ( 183 ) [HTML 0 KB][PDF 1604 KB] ( 333 )
84
2017 Vol. 1 (6): 84-88 [Abstract] ( 214 ) [HTML 0 KB][PDF 1549 KB] ( 616 )
89
2017 Vol. 1 (6): 89-91 [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 2174 KB] ( 403 )
92
2017 Vol. 1 (6): 92-96 [Abstract] ( 168 ) [HTML 0 KB][PDF 1575 KB] ( 507 )
96
2017 Vol. 1 (6): 96-98 [Abstract] ( 156 ) [HTML 0 KB][PDF 1694 KB] ( 376 )
99
2017 Vol. 1 (6): 99-100 [Abstract] ( 195 ) [HTML 0 KB][PDF 1536 KB] ( 407 )
101
2017 Vol. 1 (6): 101-102 [Abstract] ( 150 ) [HTML 0 KB][PDF 1795 KB] ( 472 )
103
2017 Vol. 1 (6): 103-104 [Abstract] ( 187 ) [HTML 0 KB][PDF 1890 KB] ( 600 )
1
2017 Vol. 1 (7): 1-4 [Abstract] ( 287 ) [HTML 0 KB][PDF 1673 KB] ( 849 )
5
2017 Vol. 1 (7): 5-8 [Abstract] ( 233 ) [HTML 0 KB][PDF 1119 KB] ( 828 )
9
2017 Vol. 1 (7): 9-12 [Abstract] ( 239 ) [HTML 0 KB][PDF 1114 KB] ( 605 )
13
2017 Vol. 1 (7): 13-16 [Abstract] ( 198 ) [HTML 0 KB][PDF 1107 KB] ( 553 )
16
2017 Vol. 1 (7): 16-21 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1148 KB] ( 388 )
22
2017 Vol. 1 (7): 22-28 [Abstract] ( 342 ) [HTML 0 KB][PDF 1158 KB] ( 628 )
29
2017 Vol. 1 (7): 29-36 [Abstract] ( 296 ) [HTML 0 KB][PDF 1662 KB] ( 524 )
37
2017 Vol. 1 (7): 37-42 [Abstract] ( 193 ) [HTML 0 KB][PDF 1555 KB] ( 312 )
42
2017 Vol. 1 (7): 42-48 [Abstract] ( 257 ) [HTML 0 KB][PDF 2774 KB] ( 447 )
49
2017 Vol. 1 (7): 49-53 [Abstract] ( 191 ) [HTML 0 KB][PDF 1110 KB] ( 426 )
54
2017 Vol. 1 (7): 54-59 [Abstract] ( 173 ) [HTML 0 KB][PDF 1995 KB] ( 452 )
60
2017 Vol. 1 (7): 60-62 [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1099 KB] ( 470 )
63
2017 Vol. 1 (7): 63-67 [Abstract] ( 162 ) [HTML 0 KB][PDF 1981 KB] ( 321 )
68
2017 Vol. 1 (7): 68-72 [Abstract] ( 187 ) [HTML 0 KB][PDF 1377 KB] ( 413 )
73
2017 Vol. 1 (7): 73-75 [Abstract] ( 170 ) [HTML 0 KB][PDF 1114 KB] ( 368 )
75
2017 Vol. 1 (7): 75-77 [Abstract] ( 174 ) [HTML 0 KB][PDF 1111 KB] ( 307 )
78
2017 Vol. 1 (7): 78-80 [Abstract] ( 206 ) [HTML 0 KB][PDF 1096 KB] ( 324 )
81
2017 Vol. 1 (7): 81-83 [Abstract] ( 166 ) [HTML 0 KB][PDF 1095 KB] ( 277 )
84
2017 Vol. 1 (7): 84-86 [Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 1209 KB] ( 290 )
86
2017 Vol. 1 (7): 86-88 [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 1172 KB] ( 274 )
89
2017 Vol. 1 (7): 89-90 [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 1848 KB] ( 310 )
91
2017 Vol. 1 (7): 91-94 [Abstract] ( 235 ) [HTML 0 KB][PDF 1225 KB] ( 411 )
95
2017 Vol. 1 (7): 95-96 [Abstract] ( 224 ) [HTML 0 KB][PDF 1161 KB] ( 458 )
97
2017 Vol. 1 (7): 97-99 [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 1304 KB] ( 351 )
100
2017 Vol. 1 (7): 100-101 [Abstract] ( 140 ) [HTML 0 KB][PDF 1166 KB] ( 257 )
102
2017 Vol. 1 (7): 102-103 [Abstract] ( 193 ) [HTML 0 KB][PDF 1169 KB] ( 305 )
104
2017 Vol. 1 (7): 104-105 [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1665 KB] ( 409 )
1
2017 Vol. 1 (8): 1-7 [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 1773 KB] ( 803 )
8
2017 Vol. 1 (8): 8-11 [Abstract] ( 212 ) [HTML 0 KB][PDF 1506 KB] ( 575 )
12
2017 Vol. 1 (8): 12-15 [Abstract] ( 177 ) [HTML 0 KB][PDF 1241 KB] ( 335 )
16
2017 Vol. 1 (8): 16-20 [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 1197 KB] ( 615 )
21
2017 Vol. 1 (8): 21-25 [Abstract] ( 224 ) [HTML 0 KB][PDF 1153 KB] ( 407 )
26
2017 Vol. 1 (8): 26-30 [Abstract] ( 195 ) [HTML 0 KB][PDF 1337 KB] ( 381 )
31
2017 Vol. 1 (8): 31-35 [Abstract] ( 192 ) [HTML 0 KB][PDF 1188 KB] ( 427 )
36
2017 Vol. 1 (8): 36-40 [Abstract] ( 168 ) [HTML 0 KB][PDF 1311 KB] ( 262 )
41
2017 Vol. 1 (8): 41-46 [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 1239 KB] ( 300 )
46
2017 Vol. 1 (8): 46-50 [Abstract] ( 214 ) [HTML 0 KB][PDF 1318 KB] ( 403 )
51
2017 Vol. 1 (8): 51-57 [Abstract] ( 165 ) [HTML 0 KB][PDF 1596 KB] ( 327 )
57
2017 Vol. 1 (8): 57-61 [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 1389 KB] ( 501 )
62
2017 Vol. 1 (8): 62-67 [Abstract] ( 176 ) [HTML 0 KB][PDF 1402 KB] ( 508 )
67
2017 Vol. 1 (8): 67-71 [Abstract] ( 156 ) [HTML 0 KB][PDF 1773 KB] ( 237 )
72
2017 Vol. 1 (8): 72-75 [Abstract] ( 214 ) [HTML 0 KB][PDF 1254 KB] ( 310 )
75
2017 Vol. 1 (8): 75-77 [Abstract] ( 179 ) [HTML 0 KB][PDF 1175 KB] ( 252 )
78
2017 Vol. 1 (8): 78-80 [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1181 KB] ( 291 )
80
2017 Vol. 1 (8): 80-82 [Abstract] ( 157 ) [HTML 0 KB][PDF 1169 KB] ( 290 )
83
2017 Vol. 1 (8): 83-85 [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 1267 KB] ( 313 )
85
2017 Vol. 1 (8): 85-88 [Abstract] ( 148 ) [HTML 0 KB][PDF 1194 KB] ( 364 )
89
2017 Vol. 1 (8): 89-91 [Abstract] ( 121 ) [HTML 0 KB][PDF 2020 KB] ( 461 )
92
2017 Vol. 1 (8): 92-93 [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1205 KB] ( 341 )
94
2017 Vol. 1 (8): 94-96 [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 1552 KB] ( 424 )
96
2017 Vol. 1 (8): 96-97 [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 1172 KB] ( 304 )
98
2017 Vol. 1 (8): 98-100 [Abstract] ( 124 ) [HTML 0 KB][PDF 1196 KB] ( 256 )
101
2017 Vol. 1 (8): 101-103 [Abstract] ( 119 ) [HTML 0 KB][PDF 1848 KB] ( 253 )
103
2017 Vol. 1 (8): 103-104 [Abstract] ( 151 ) [HTML 0 KB][PDF 1206 KB] ( 252 )
1
2017 Vol. 1 (9): 1-6 [Abstract] ( 170 ) [HTML 0 KB][PDF 1616 KB] ( 608 )
7
2017 Vol. 1 (9): 7-11 [Abstract] ( 235 ) [HTML 0 KB][PDF 1811 KB] ( 616 )
12
2017 Vol. 1 (9): 12-16 [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1712 KB] ( 391 )
17
2017 Vol. 1 (9): 17-21 [Abstract] ( 177 ) [HTML 0 KB][PDF 1540 KB] ( 813 )
22 ZHANG Zhi-gang,DONG Chun-juan,SHANG Qing-mao
Research Progress on Chemical Regulation Technology for Vegetable Seedling
2017 Vol. 1 (9): 22-25 [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1534 KB] ( 565 )
26 XIE Hong-qi,HE Ying-jie,YANG Tian,XIE Bing-yan,WANG Lei,KANG Xin-cong,ZHANG Zhi-xu,LIU Dong-bo
Analysis and Evaluation of Nutritional Component and Antioxidant Activity of Cucumis metuliferus
2017 Vol. 1 (9): 26-31 [Abstract] ( 246 ) [HTML 0 KB][PDF 1979 KB] ( 525 )
32 LI Xin-chen,LI Tao,XU Wei-hong,QIN Yu-li,ZHENG Ying-hui,ZHANG Chun-lai,LI Yan-hua
Differences between Cadmium Uptake and Translocation among Different Pepper Varieties
2017 Vol. 1 (9): 32-36 [Abstract] ( 196 ) [HTML 0 KB][PDF 1597 KB] ( 288 )
36 LI Wei,DAI Zu-yun,XIA Wei-wei,WANG Wen-wen
A Rapid DNA Extraction Method for Large Squash Population
2017 Vol. 1 (9): 36-40 [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 1793 KB] ( 263 )
41 LIU Yong-guang,DAI Hui-jie,YANG Yuan-yuan,CHEN Peng,ZHU Xiao-ping,ZHAO Jing
Molecular Identification of Tomato chlorosis virus on Eggplant in Shandong Province
2017 Vol. 1 (9): 41-46 [Abstract] ( 216 ) [HTML 0 KB][PDF 1688 KB] ( 547 )
46 HUANG Da-ye,XIANG Zhao-hui,ZHOU Shi-wei,WANG Zhang-wei,MENG Xiang-sheng,WANG Jing-zhi,ZENG Fan-yong,CAO Chun-xia,WAN Zhong-yi,YANG Zi-wen
Studies on Controlling Effect of Oligosaccharide on Corynespora Leaf Spot of Eggplant
2017 Vol. 1 (9): 46-49 [Abstract] ( 192 ) [HTML 0 KB][PDF 1868 KB] ( 307 )
50 JIAO Zhen-biao,JIAO Zhong-jiu,WU Jin-ping,CHEN Lei-fu,LIU Zhi-xiong,ZHU Feng-juan,QIU Zheng-ming
Pest Species and Vertical Distribution in Highland Cruciferous Vegetable
2017 Vol. 1 (9): 50-54 [Abstract] ( 174 ) [HTML 0 KB][PDF 1648 KB] ( 437 )
54 MA Xin,ZONG Jing,WANG Jun-ying
Investigation and Survey Report about Strawberry Postharvest Situation in Beijing
2017 Vol. 1 (9): 54-57 [Abstract] ( 209 ) [HTML 0 KB][PDF 1563 KB] ( 409 )
58 PAN Bao-gui,LIU Jin-bing,WANG Shu-bin,DIAO Wei-ping,GE Wei,GUO Guang-jun
A New Pepper F1 Hybrid —‘Sujiao No.27’
2017 Vol. 1 (9): 58-60 [Abstract] ( 177 ) [HTML 0 KB][PDF 1582 KB] ( 233 )
60 LI Ji-gang,LIANG Yan,ZHANG Yan,WU Lang,QIN Lei
A New Red Fruit Tomato F1 Hybrid Resistant to TY —‘Changfeng No.10’
2017 Vol. 1 (9): 60-62 [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1604 KB] ( 195 )
63 LIU Jing-lan,ZHANG Zuo-biao,XU Chun-mei
A New Cucumber F1 Hybrid —‘Longzao No.1’
2017 Vol. 1 (9): 63-65 [Abstract] ( 170 ) [HTML 0 KB][PDF 1557 KB] ( 230 )
66 FENG Cheng-cheng,HUANG Ru-kui,HUANG Xiong-juan,CHEN Zhen-dong,HUANG Yu-hui,
A New Bitter Gourd F1 Hybrid —‘Guinongke No.9’
2017 Vol. 1 (9): 66-68 [Abstract] ( 283 ) [HTML 0 KB][PDF 1601 KB] ( 217 )
69 REN Xi-liang,WANG Yu-hong,MENG Qiu-feng,HUANG Yun-ping
A New Leaf-edible Mustard F1 Hybrid —‘Yongxue No.4’
2017 Vol. 1 (9): 69-71 [Abstract] ( 152 ) [HTML 0 KB][PDF 1585 KB] ( 228 )
71 PENG Qing-wu,HE Xiao-ming,LIU Wen-rui,XIE Da-sen,JIANG Biao,LIN Yu-er,Liang Zhao-jun
A New Chieh-qua F1 Hybrid —‘ Fengguan No.3’
2017 Vol. 1 (9): 71-73 [Abstract] ( 169 ) [HTML 0 KB][PDF 1576 KB] ( 208 )
74 ZHANG Li,WANG Qing-biao
A New Cherry Radish F1 Hybrid —‘Jingyanhongyingtao’
2017 Vol. 1 (9): 74-76 [Abstract] ( 173 ) [HTML 0 KB][PDF 1567 KB] ( 363 )
76 ZHANG Wen-jun,YANG Ji-de,YAN Xiu-xia
A New Sweet Glutinous Corn F1 Hybrid —‘Tianxiangnuo No.9’
2017 Vol. 1 (9): 76-78 [Abstract] ( 184 ) [HTML 0 KB][PDF 1564 KB] ( 171 )
79
2017 Vol. 1 (9): 79-80 [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 1585 KB] ( 251 )
81
2017 Vol. 1 (9): 81-83 [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 2192 KB] ( 380 )
84
2017 Vol. 1 (9): 84-86 [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 1616 KB] ( 236 )
86
2017 Vol. 1 (9): 86-88 [Abstract] ( 125 ) [HTML 0 KB][PDF 1717 KB] ( 216 )
89
2017 Vol. 1 (9): 89-91 [Abstract] ( 206 ) [HTML 0 KB][PDF 1654 KB] ( 266 )
92
2017 Vol. 1 (9): 92-93 [Abstract] ( 151 ) [HTML 0 KB][PDF 1599 KB] ( 326 )
93
2017 Vol. 1 (9): 93-98 [Abstract] ( 160 ) [HTML 0 KB][PDF 1609 KB] ( 306 )
99
2017 Vol. 1 (9): 99-100 [Abstract] ( 197 ) [HTML 0 KB][PDF 1938 KB] ( 189 )
101
2017 Vol. 1 (9): 101-102 [Abstract] ( 166 ) [HTML 0 KB][PDF 1732 KB] ( 456 )
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn