2012, Vol. 1 Issue (18) :154-159    DOI:
Current Issue | Next Issue | Archive | Adv Search << Previous Articles | Next Articles >>
Studies on Media Made of Caragana and Mushroom Residue Composts to Improve Cucumber Seedling Cultivation
YUAN Shuo1,TIAN Yong-qiang1,2,QU Mei,CHEN Qiao1,WANG Yi-ran,YAO Kai-qian1,GAO Li-hong1*
1College of Agronomy and Biotechnology,China Agricultural University,Beijing 100193,China|2College of Resources and Environmental Sciences,China Agricultural University,Beijing 100193,China
Download: PDF (462KB)   HTML (1KB)   Export: BibTeX or EndNote (RIS)      Supporting Info
Abstract Taking‘Zhongnong No.?26’cucumber(Cucumis sativus L.)as experiment material, and tranditional peat and vermiculite media as contrast,this experiment studies the effects of different mixture ratios of caragana and mushroom residue(CMR)on media physicochemical properties and cucumber seedling quality.The results showed that rational mixture ratio can meet the requirement of seedling culture in physical and chemical properties|and make the quality of cucumber seedling better than that of the traditional peat substrates.The media B2(caragana and mushroom residue ratio is 3 V∶2 V,alternative 60% peat)and D4(caragana and mushroom residue ratio is 1 V∶4 V,alternative 20% peat) can significantly improve cucumber seedling quality.Therefore,media B2 could be widely used for cucumber seedling cultivation in the area where peat is insufficient.
Service
Email this article
Add to my bookshelf
Add to citation manager
Email Alert
RSS
Articles by authors
YUAN Shuo
TIAN Yong-Qiang
QU Mei
CHEN Qiao
WANG Yi-Ran
YAO Kai-Qian
GAO Li-Hong
KeywordsSeedling media   Peat   Alternative   Compost   Cucumber     
Abstract: Taking‘Zhongnong No.?26’cucumber(Cucumis sativus L.)as experiment material, and tranditional peat and vermiculite media as contrast,this experiment studies the effects of different mixture ratios of caragana and mushroom residue(CMR)on media physicochemical properties and cucumber seedling quality.The results showed that rational mixture ratio can meet the requirement of seedling culture in physical and chemical properties|and make the quality of cucumber seedling better than that of the traditional peat substrates.The media B2(caragana and mushroom residue ratio is 3 V∶2 V,alternative 60% peat)and D4(caragana and mushroom residue ratio is 1 V∶4 V,alternative 20% peat) can significantly improve cucumber seedling quality.Therefore,media B2 could be widely used for cucumber seedling cultivation in the area where peat is insufficient.
KeywordsSeedling media,   Peat,   Alternative,   Compost,   Cucumber     
Received: 2012-06-20; published: 2012-07-25
Cite this article:   
YUAN Shuo, TIAN Yong-Qiang, QU Mei etc .Studies on Media Made of Caragana and Mushroom Residue Composts to Improve Cucumber Seedling Cultivation[J]  , 2012,V1(18): 154-159
URL:  
http://www.cnveg.org/EN/      或     http://www.cnveg.org/EN/Y2012/V1/I18/154
 
No references of article
[1] GU Xing-Fang, ZHANG Sheng-Ping, WANG Ye, XU Cai-Qing, MIAO Han.A New Cucumber F1 Hybrid —‘Zhongnong No. 28’[J]. , 2013,1(8): 95-97
[2] SUN Han-You, WANG Hong-Dui, LI Yu-Chun, LIU Rui-Wei, GAO Fa-Zhen, WANG Lei.A New Cucumber F1 Hybrid —‘Jiyou No. 13’[J]. , 2013,1(8): 98-100
[3] NING Yu, MIAO Yong-Mei, LI Ji, LOU Qun-Feng, WENG Yi-Qun, CHEN Jin-Feng.Cloning and Expression Analysis of Transcription Factor CsCBF3 Gene from
Cucumber
[J]. , 2013,1(6): 30-36
[4] MA Qing, ZHAO Rui, CHEN Jun-Qin, YAN Lian-Bang.Effects of Different Concentration Naphthalene Acetic Acid on Morphological
and Physiological Indices of Grafting Cucumber Seedlings
[J]. , 2013,1(6): 50-53
[5] GU Xing-Fang, ZHANG Sheng-Ping, WANG Ye, MIAO Han, MA Bin-Sheng.A New Cucumber F1 Hybrid —‘Zhongnong No. 18’[J]. , 2013,1(6): 84-86
[6] MAO Ai-Jun, ZHANG Li-Rong, WANG Yong-Jian, ZHANG Feng.A New Fruit Cucumber F1 Hybrid —‘Jingyanmini No.5’[J]. , 2013,1(6): 96-98
[7] WANG Yong-Cheng, LIU Ai-Qun, ZHAO Li-Li, WANG Guo-Zheng, ZHAO Yue.A New Cucumber Rootstock F1 Hybrid — ‘Weisheng No. 1’[J]. , 2013,1(6): 101-104
[8] GU Xing-Fang, ZHANG Sheng-Ping, WANG Ye, XU Cai-Qing, MIAO Han.A New Cucumber F1 Hybrid —‘Zhongnong No. 116’[J]. , 2013,1(4): 95-97
[9] XU Yao-Zhao, ZENG Xiu-Cun, WANG Qin-Li, 吕Biao , ZHANG Wen-Bin, SUN Fang-Xia.Effect of Substrate Extract of Organic Ecological Soilless Cultivation on
Cucumber Seed Germination and Seedling Growth
[J]. , 2013,1(2): 52-57
[10] XU Chang-Qing, CHEN Jun, HAN Xing-Guo, QIAO Hai-Li, GUO Kun, YU Jing, WEI Jian-Jian.Studies on Controlling Root-knot Nematode of Melon in Greenhouse and
Potted Cucumber by High Power Microwave
[J]. , 2013,1(2): 76-81
[11] WANG Xu-hui1,ZHANG Xue-yan,GAO Li-hong.Effects of Different Cultural Systems on Cucumber Soil Microbial Community Functional Diversity and Bacteria Communities[J]. , 2012,1(8): 26-31
[12] CHEN Zhen-de1,WANG Pei-sheng1,ZHOU Ying1,JI Yu-ling2,WAN Zong-jun1,3,LIANG Peng1,4.Effects of Rootstock Grafting on Yield,Quality and Control of Meloidogyne incognita of Cucumber(Cucumis sativus L.)[J]. , 2012,1(8): 57-62
[13] JIANG Shuang,WU Feng-zhi*,GUAN Song-na,YU Min-rui.Screening of Cucumber Cultivars for Tolerance to Low Nitrogen Stress[J]. , 2012,1(8): 51-56
[14] LAN Qing-kuo1,ZHANG Gui-hua2,WANG Yong1*,ZHAO Xin1,ZHU Zhu1,CUI Xing-hua2,GUO Yong-ze1,CHENG Yi1.SNP-based Molecular Assay for Cucumber Hybrid Seed Purity Iden- tification by Pyrosequencing[J]. , 2012,1(6): 58-63
[15] ZHOU Bao-li,LI Teng-fei,LI Xing-bao,SONG Yan,WANG Ai-jie,ZHENG Qing-ling.Effect of Rare Earth Element Cerium(Cerium chloride)on Cucumber Resistance to Fusarium Wilt[J]. , 2012,1(6): 74-78
Copyright 2010 by